اخبار

۱۷
مرداد
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

ثبت نام اکسل در حسابداری روزهای جمعه با هماهنگی دپارتمان  با ظرفیت محدود

۱۷
مرداد
۱۳۹۵

حسابداری و علوم مالی

ثبت نام دوره حسابداری ویژه بازار کار روز های جمعه از ساعت ۱۴-۹ (ظرفیت ۳ نفر)