شروع ثبت نام دوره حسابداری روزهای شنبه –چهارشنبه صبح
ثبت نام دوره حسابداری ویژه بازار کار روز های جمعه از ساعت ۱۴-۹ (ظرفیت ۳ نفر)