استاد وحید ناصحی فر

استاد وحید ناصحی فر

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 

تالیف و ترجمه :

 • جعبه ابزار بازاریابان
 • مبانی مدیریت فروش
 • بازاریابی صنعتی
 • مدیریت چریکی
 • مهارتهای مدیریت حرفه ای
 • ۶۰ داستان موفقیت آمیز در بازاریابی
 • نیاز سنجی آموزشی
 • رفتار سیاسی
 • ۳۹۹ فرمان در بازاریابی
 • ۷۱ مهارت مهارت و تکنیک در مدیریت حرفه ای
 • آمار در مدیریت
 • آمار کاربردی

 

مقالات :

 • تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی
 • مروری بر مفاهیم پیش بینی فروش
 • فنون و روشهای مذاکرات تجاری
 • مفاهیم و نکاتی پیرامون مدیریت بحران
 • بازاریابی از طریقاینترنت
 • جنبه های متمایزبازاریابی خدمات
 • مروری بر مفاهیم هسته های فکری
 • رفتار مصرف کنندگان خدمات بانکی
 • محیطبازاریابی در بخش خدمات مالی
 • رفتار مصرف کنندگان خدماتمالی
 • مروری بر مشتری گرایی
 • جنبه های مختلف استراتژیست ها
 • جنبه ها ومتغیرهای مختلف مشتری گرایی
 • بررسی وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای مزدا در ایران
 • الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی
 • محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی
 • استراتژی ها و تاکتیک های رفتار تجاری
 • مطالعه تطبیقی اجزای بیانیه مأموریت
 • مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن
 • جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز
 • ارائه و آزمون مؤلفه های مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط
 • شناسایی توانمندی های منطقه ای بنگاه های کوچک و متوسط
 • الگوی ارزیابی قابلیت ها و شایستگی های مدیران وزارت بازرگانی
 • استراتژی ها و سیاست های حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی
 • ممیزی بازاریابی صنعتی
 • ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری

 

 • Succession Planning and its Effects on Employee Career Attitudes
 • Prioritization of Organization Development Interventions in F&B

 

سمت های اجرایی :

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
 • دستیار مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت همراه سینا
 • مدیر گروه مطالعات بازاریابیو تحقیقات بازار مؤسسه پژوهشهای بازرگانی
 • مشاور مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران
 • عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن لجستیک ایران
 • مدیر پروژهبررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروش خودروهای مزدا در ایران مرکز توسعه مدیریت
 • مشاور در معاونت منابع انسانی و تشکیلات و روشها سازمان توانیر
 • کارشناس ارشد و ناظر پروژه مدیریت برنامه ریزی بنیاد مستضعفان

 

تحقیقات کاربردی :

 • بررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروشخودروهای مزدا در ایران
 • بررسی الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورساوراق بهادار تهران
 • تعیین روشهای موثرواگذاری بخشی از امور وزارت جهادسازندگی به بخش غیر دولتی
 • مطالعه بازار خدمات مهندسی ، تأمین و ساخت در صنایع معدنی ایران (به سفارش شرکت فالق صنعت)
 • مطالعه بازار مهندسی ، تأمین و ساخت در صنعت نفت ، گاز وپتروشیمی ایران (به سفارش شرکت فالق صنعت)
 • بازنگری برنامه ریزی استراتژیکمؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • آسیب شناسی سازمانی معاونت مالی و اداریوزارت بازرگانی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آن
 • بررسی موانع موجود در بهبود و ارتقای کیفی و کمی تعاونی های مرز نشین (به سفارش وزارت تعاون)
 • تبیین جایگاه بازارچه های مرزی در اقتصاد و ضریب امنیت مناطق مرزی (به سفارش وزارت کشور)