آموزش MBA

Showing all 1 results

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

  • تاریخ شروع دوره: 97/08/25
  • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  • طول دوره: 326 ساعت
  • هزینه دوره: 8625000 تومان