دوره MBA

Showing all 2 results

بازاریابی اینترنتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 575000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/28
  97/04/11
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 8625000 تومان