دوره MBA

Showing all 3 results

دوره بازاریابی اینترنتی ( بازاریابی دیجیتال | Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/03
  96/09/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 18:00
  16:00-20:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1460000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان