مدیریت کسب و کار

Showing all 2 results

بازاریابی اینترنتی(internet marketing)

  • تاریخ شروع دوره: 97/05/29
  • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
  • طول دوره: 20 ساعت
  • هزینه دوره: 575000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

  • تاریخ شروع دوره: 97/05/29
  • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 20:00
  • طول دوره: 326 ساعت
  • هزینه دوره: 8625000 تومان