ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 134 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/18
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/26
  96/12/10
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  شنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
  17:30-20:30
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 346000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: رزرو فروردین
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 432000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1595000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 96/12/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 895000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان