ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 160 results

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/07
  98/03/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 19:30
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 418000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/29
  98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 12:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1245000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1122000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/23
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1002000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1215000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/21
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 724000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/11
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1250000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1380000 تومان