ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 126 results

(Conversation (A

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

(Conversation (B

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/27
  96/09/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1212000 تومان

(Conversation (C

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/23
  96/09/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1236000 تومان

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: رزرو آبان
  96/09/22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/11
  96/09/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  9:00-13:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 346000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/06
  96/09/09
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/07
  96/09/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 13:00
  14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 432000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/16
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 895000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/21
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان