ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 126 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/06
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

(مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word)ICDL 2016 level 1

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/22
  96/06/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  پنجشنبه - جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 346000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/13
  96/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

Administering windows server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 798000 تومان

Adobe Illustrator

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/12
  96/06/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 13:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 432000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 758000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/24
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان