ثبت نام آنلاین

Showing 1–9 of 167 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 95/01/23
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/16
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

۳D MAX(Core&Expert)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-20:30
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

ABAQUS I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 510000 تومان

Administering Windows Server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18-21
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 726000 تومان

Adobe Illustrator CS4

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 494500 تومان

Adobe InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 632000 تومان