ثبت نام آنلاین

Showing 82–90 of 164 results

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00 - 18:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 420000 تومان

جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/26
  98/05/31
  98/06/05
  98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  14:30 - 17:30
  13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 1230000 تومان

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1657000 تومان

چیدمان در طراحی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 673000 تومان

حسابداری مالی خدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 970000 تومان

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

حسابداری ویژه بازار کار

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 180 ساعت
 • هزینه دوره: 3720000 تومان

خلاقیت در پارچه سازی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
  98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 925000 تومان

درک معماری و اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
  98/05/14
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 580000 تومان