ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 156 results

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/09
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

طراحی آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/29
  97/09/23
  97/09/19
  97/09/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
  دوشنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 655000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/29
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/22
  97/09/21
  97/10/04
  97/10/03
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
  سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان