ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 143 results

طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/14
  97/07/13
  97/07/10
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دوشنبه
  جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:00
  10:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/08
  97/07/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 655000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/26
  97/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دو شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1550000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/17
  97/07/08
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 315000 تومان

طراحی و دوخت لباس شب و عروس

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2760000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 552000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/18
  97/07/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان