ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 144 results

طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 315000 تومان

طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 235000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/29
  97/04/04
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:00 - 20:00
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1550000 تومان

طراحی مکانیک به کمک CATIA I

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 84 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

طراحی مکانیک به کمک solidworks I

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/21
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 64 ساعت
 • هزینه دوره: 645000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 552000 تومان

فتوشاپ نسخه ۲۰۱۷ CC مقدماتی تا پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/30
  97/04/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان