ثبت نام آنلاین

Showing 100–108 of 159 results

راینو در معماری

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

زیبایی شناسی هنر معاصر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

سطح یک MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

سمینار آموزشی هنر و مدیای جدید

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/16
  98/02/17
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 925000 تومان

سیستم / صدا / کنترل(System / Sound / Control)

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

طراحی آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/23
  98/01/26
  98/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - دو شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
  14:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 870000 تومان

طراحی دستی جواهرات

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/04
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان