در حال نمایش 133–144 از 180 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/17
  98/07/17
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،010،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/02
  98/06/25
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره : 42 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،080،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/31
  98/06/25
  98/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  16:00 - 21:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،760،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/27
  98/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،236،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/31
  98/07/01
  98/06/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  دوشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،682،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  820،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  810،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/27
  98/06/21
  98/06/26
  98/06/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00-13:00
  13:00 - 17:00
  13:00 - 17:00
  17:00 - 20:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  780،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/17
  98/07/11
  98/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  780،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان

فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

عکاسی پایه

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/28
  98/07/06
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  10:00 - 14:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،153،000 تومان