ثبت نام آنلاین

Showing 118–126 of 144 results

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 1955000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/29
  97/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00-17:00
  9:00-14:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 315000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/10
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/01
  97/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  14:00 - 20:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 8625000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/25
  97/04/19
  97/04/15
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1400000 تومان