ثبت نام آنلاین

Showing 118–126 of 129 results

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1115000 تومان

مدیریت هنر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 360 ساعت
 • هزینه دوره: 4940000 تومان

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 402000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 295000 تومان

نرم افزار InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 432000 تومان

نرم افزار Revit معماری

 • تاریخ شروع دوره: 96/12/16
  96/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 8:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 746000 تومان