ثبت نام آنلاین

Showing 118–126 of 133 results

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 409000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1115000 تومان

مدیریت هنر

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 360 ساعت
 • هزینه دوره: 4940000 تومان

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 402000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 295000 تومان