ثبت نام آنلاین

Showing 136–144 of 160 results

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/02
  97/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 315000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/27
  97/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
  12:00 - 18:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 9625000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/24
  97/10/21
  97/10/13
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1650000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/22
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 470000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/11
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان