ثبت نام آنلاین

Showing 136–144 of 164 results

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/04
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: رزرو دی ماه
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان

مبانی نظری و تاریخ هنر معاصر و رسانه های نوین

 • تاریخ شروع دوره: -
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 860000 تومان

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/27
  98/01/28
  98/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  چهارشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  9:00 - 13:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 315000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان