ثبت نام آنلاین

Showing 136–144 of 159 results

مجموعه قوانین مالیاتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1118000 تومان

مد و سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/31
  98/02/31
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:00
  13:00 - 17:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 520000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2300000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2780000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/15
  98/03/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 12936000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/28
  98/03/03
  98/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  14:30 - 18:30
  16:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1865000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/17
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 611000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان