ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 162 results

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان

ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point)

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

ICDL PACK

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/08
  97/12/05
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 131 ساعت
 • هزینه دوره: 735000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 15:00
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 5350000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 2030000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1625000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 865000 تومان

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان