ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 156 results

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 325000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان

ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/06
  97/09/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:00 - 14:30
  17:00 - 20:00
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

ICDL PACK

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/24
  97/09/25
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:00 - 20:30
 • طول دوره: 131 ساعت
 • هزینه دوره: 735000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 15:00
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 5350000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/29
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 2030000 تومان

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1625000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 865000 تومان