ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 164 results

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 724000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1250000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1380000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1540000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 594000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/30
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/06
  98/05/17
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1122000 تومان

ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point)

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 396000 تومان

ICDL PACK

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/30
  98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 131 ساعت
 • هزینه دوره: 808000 تومان