ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 143 results

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 325000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان

ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point)

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/31
  97/07/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دوشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

ICDL PACK

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/01
  97/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه - پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 131 ساعت
 • هزینه دوره: 735000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 5350000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1780000 تومان

Installing and Configuring Windows 10

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 615000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/25
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1625000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 865000 تومان