ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 144 results

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 325000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان

ICDL 1 نوجوان

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 425000 تومان

ICDL 2016 level 2(Excel, Access, Power Point)

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/16
  97/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  8:30 - 14:30
 • طول دوره: 63 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

ICDL PACK

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/20
  97/04/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 131 ساعت
 • هزینه دوره: 735000 تومان

ICDL سطح یک و دو نوجوان

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 780000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 5350000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/21
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1780000 تومان