ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 132 results

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 17:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 880000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 950000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 718000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/01
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1091000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

CCNP Tshoot

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 478000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 517000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/25
  96/04/30
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 297000 تومان

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 18:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان