ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 124 results

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/22
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 880000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/09
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 950000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/08
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 718000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 95/03/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 517000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/11
  96/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 17:00
  14:00 - 9:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 297000 تومان

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان