ثبت نام آنلاین

Showing 10–18 of 167 results

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

Catia I

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 75 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 766000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 864000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 653000 تومان

CCNA-CCNP Pack Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/14
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 150 ساعت
 • هزینه دوره: 2520000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 992000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 470000 تومان