ثبت نام آنلاین

Showing 28–36 of 133 results

Microsoft Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/28
  96/11/11
  96/10/26
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
  17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 180000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/15
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 19:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 188000 تومان

Microsoft office word 2016

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/20
  96/10/12
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 180000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 9:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 417000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان

Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 748000 تومان