ثبت نام آنلاین

Showing 28–36 of 129 results

Microsoft Excel 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/20
  97/01/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
  16:00 - 19:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 180000 تومان

Microsoft Excel 2016Expert

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 188000 تومان

Microsoft office word 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/23
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 180000 تومان

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان

Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 9:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 417000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 8:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/21
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان