ثبت نام آنلاین

Showing 28–36 of 143 results

MS.Project

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 830000 تومان

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/09
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/24
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/06
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 675000 تومان

Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 822000 تومان

SQL Server 2014 Administration

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

SQL Server 2014 Analysis Services

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

SQL Server 2014 Database Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 835000 تومان