ثبت نام آنلاین

Showing 28–36 of 156 results

ORACLE PRIMAVERA ( P6)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/08
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 850000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 675000 تومان

Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 822000 تومان

PWK (تست نفوذ)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/07
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

SQL Server 2014 Administration

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

SQL Server 2014 Analysis Services

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 660000 تومان

SQL Server 2014 Database Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/06
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 835000 تومان