ثبت نام آنلاین

Showing 37–45 of 164 results

Upper-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1745000 تومان

Web Design I (HTML5,CSS3 with Dreamweaver)

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 44 ساعت
 • هزینه دوره: 675000 تومان

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 18:00
 • طول دوره: 58 ساعت
 • هزینه دوره: 960000 تومان

Web Design Pack

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 172 ساعت
 • هزینه دوره: 1820000 تومان

WordPress & WooCommerce Essential Training

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/05
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 715000 تومان

Z brush

 • تاریخ شروع دوره: رزرو بهمن ماه
 • روزهای برگزاری دوره: چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 650000 تومان

آشنایی با قطعات کامپیوترهای شخصی و مونتاژ (Practical A+ & Server+)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 150000 تومان

آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان