ثبت نام آنلاین

Showing 37–45 of 163 results

PWK (تست نفوذ)

 • تاریخ شروع دوره: کمپ شهریورماه
 • روزهای برگزاری دوره: کمپ شهریورماه
 • ساعات برگزاری دوره: کمپ شهریورماه
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1440000 تومان

Python Web Development With Django

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 792000 تومان

React JS

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/30
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1680000 تومان

SQL Server 2014 Database Development

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان

SQL Server 2014 Reporting Services

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 405000 تومان

Upper-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2094000 تومان

Web Design I (HTML5,CSS3 with Dreamweaver)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 44 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

 • تاریخ شروع دوره: 98/07/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 58 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان