حسابداری و علوم مالی

برگزاری دوره حسابداری ویژه بازار کار برای روزهای زوج در ساعات۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ و شروع دوره از۹۶/۰۳/۱۷میباشد. شامل دوره های:

  • حسابداری مالی خدماتی
  • حسابداری مالی بازرگانی
  • چرخه کامل حسابداری(نرم افزار سپیدار)
  • حسابداری مکانیزه(نرم افزار هلو)