حسابداری و علوم مالی

شروع دوره کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی روز جمعه ساعت  ۹ الی ۱۴ با تاریخ شروع ۹۵/۰۹/۲۶