معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 2 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی- گروه ۶۲و۶۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/04
  96/03/22
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 20:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 390 ساعت
 • هزینه دوره: 5675000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/22
  97/04/04
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:00 - 20:00
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1550000 تومان