معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 2 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی- گروه ۶۴و۶۵

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/22
  96/06/12
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 390 ساعت
 • هزینه دوره: 5675000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/12
  97/05/22
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - دو شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1550000 تومان