معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 5 results

اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1010000 تومان

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی- گروه ۷۷و۷۶

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/26
  98/03/18
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 390 ساعت
 • هزینه دوره: 7678000 تومان

دکوراتور داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 123 ساعت
 • هزینه دوره: 2610000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/18
  98/02/26
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 2236000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 687000 تومان