معماری و دکوراسیون داخلی

Showing 1–9 of 16 results

Post Production

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 687000 تومان

اسکچاپ

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 27 ساعت
 • هزینه دوره: 580000 تومان

اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/25
  98/06/13
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1010000 تومان

تکنیک های رنگ و پتینه در هنر دکوراتیو

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 48 ساعت
 • هزینه دوره: 1008000 تومان

چیدمان در طراحی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 673000 تومان

درک معماری و اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
  98/05/14
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 580000 تومان

دکوراتور داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 123 ساعت
 • هزینه دوره: 2610000 تومان

سبک شناسی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 513000 تومان

شناخت مواد و مصالح و متره برآورد

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1026000 تومان