معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 4 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 6650200 تومان

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 782 ساعت
 • هزینه دوره: 6650200 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۶

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه -گروه ۵۷

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 388 ساعت
 • هزینه دوره: 3150200 تومان