معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 5 results

اسکیس و راندو

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1010000 تومان

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/18
  96/10/23
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 390 ساعت
 • هزینه دوره: 6255000 تومان

دکوراتور داخلی

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 123 ساعت
 • هزینه دوره: 1740000 تومان

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/23
  97/10/18
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  14:30 - 20:30
 • طول دوره: 138 ساعت
 • هزینه دوره: 1720000 تومان

فتوشاپ برای معماری

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان