معماری و دکوراسیون داخلی

Showing all 2 results

پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

  • تاریخ شروع دوره: 96/11/04
  • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
  • طول دوره: 782 ساعت
  • هزینه دوره: 7000000 تومان

کمک طراح معماری به کمک رایانه – گروه ۶۱

  • تاریخ شروع دوره: 96/11/04
  • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهار شنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
  • طول دوره: 388 ساعت
  • هزینه دوره: 3300000 تومان