بورس و سرمایه گذاری

Showing all 6 results

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1218000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/21
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 890000 تومان

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

پکیج آموزش بورس (پکیج سرمایه گذاری در بورس)

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 87 ساعت
 • هزینه دوره: 3479000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/08
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/17
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 611000 تومان