نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/01/26
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
 • طول دوره : 30 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،218،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/02/06
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  890،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/12/14
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  760،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/12/14
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 87 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان

بورس و سرمایه گذاری

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  611،000 تومان