بورس و سرمایه گذاری

Showing all 5 results

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/23
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 87 ساعت
 • هزینه دوره: 2590000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1015000 تومان

دوره اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/23
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 535000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/21
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 470000 تومان