بورس و سرمایه گذاری

نمایش همه 8 نتیجه ها

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 99 ساعت
 • هزینه دوره: 2060000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/19
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 400000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 350000 تومان