بورس و سرمایه گذاری

Showing all 6 results

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/21
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 488000 تومان

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/21
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 99 ساعت
 • هزینه دوره: 2348000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 881000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/17
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/01
  96/07/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/15
  96/07/02
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 409000 تومان