بورس و سرمایه گذاری

Showing all 6 results

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 99 ساعت
 • هزینه دوره: 2348000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 881000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/26
  96/02/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 488000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/16
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 409000 تومان