بورس و سرمایه گذاری

Showing all 7 results

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 488000 تومان

بازار سکه آتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 87 ساعت
 • هزینه دوره: 2348000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/16
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 881000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/20
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/26
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 409000 تومان