بورس و سرمایه گذاری

Showing 1–9 of 10 results

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 99 ساعت
 • هزینه دوره: 2060000 تومان

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 99 ساعت
 • هزینه دوره: 2060000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/10
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/14
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 400000 تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 400000 تومان