بورس و سرمایه گذاری

Showing all 6 results

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/07/14
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1218000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/20
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 890000 تومان

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

پکیج آموزش بورس (پکیج سرمایه گذاری در بورس)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 87 ساعت
 • هزینه دوره: 3479000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/16
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 611000 تومان