بورس و سرمایه گذاری

Showing all 6 results

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/02
  96/05/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 11:00-14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 99 ساعت
 • هزینه دوره: 2348000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/22
  96/05/22
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 39 ساعت
 • هزینه دوره: 881000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/02
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/01
  96/05/18
  96/07/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  17:30 - 20:30
  11:00-14:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/02
  96/05/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 11:00-14:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 488000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/05
  96/07/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 15 ساعت
 • هزینه دوره: 409000 تومان