بورس و سرمایه گذاری

Showing all 5 results

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 535000 تومان

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 87 ساعت
 • هزینه دوره: 2590000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/02
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1015000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/01
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 570000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 470000 تومان