بورس و سرمایه گذاری

Showing all 6 results

اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 760000 تومان

پکیج سرمایه گذاری در بورس

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 87 ساعت
 • هزینه دوره: 3479000 تومان

تحلیل بنیادی کاربردی در سهام

 • تاریخ شروع دوره: 98/01/26
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 1218000 تومان

تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/24
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 890000 تومان

مدیریت پرتفوی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/15
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 611000 تومان