مهندسی شخصیت

Showing all 4 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 2370000 تومان

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 4و11 آبان
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00 - 19:00
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 430000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/01
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان