مهندسی شخصیت

Showing all 4 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 1800000 تومان

رسالت و چشم انداز

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 18:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-18:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان