مهندسی شخصیت

Showing all 4 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 2370000 تومان

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/13و98/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00 - 18:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 320000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۲

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان