مهندسی شخصیت

Showing all 5 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 2370000 تومان

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/31
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 430000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۲

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان