مهندسی شخصیت

Showing all 5 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 98/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 2370000 تومان

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00 - 18:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 420000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۶

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/20
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 21 ساعت
 • هزینه دوره: 721000 تومان

ورکشاپ رفع موانع هدف

 • تاریخ شروع دوره: پنجشنبه
  پنجشنبه
 • روزهای برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
  14:30 - 17:30
 • ساعات برگزاری دوره: 98/03/23
  98/03/30
 • طول دوره: 3 ساعت
 • هزینه دوره: تومان