نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 17:30
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  420،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 17:30
 • طول دوره : 3 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 21 ساعت
 • هزینه دوره :
  790،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : دوشنبه
 • روزهای برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • ساعات برگزاری دوره : 98/08/13
 • طول دوره : 3 ساعت
 • هزینه دوره :
  تومان