مهندسی شخصیت

Showing all 4 results

پکیج مدیریت ذهن موفق

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/06
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 90 ساعت
 • هزینه دوره: 2370000 تومان

تیپ های شخصیتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/15-16
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه - جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00و12:00 - 19:00
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 430000 تومان

مدیریت ذهن ۱

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/06
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 18 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

مدیریت ذهن ۳

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 790000 تومان