فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

Showing all 5 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/04
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 690000 تومان

عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/11
  96/10/27
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-14:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1700000 تومان

فن بیان

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 650000 تومان

فن بیان و مهارتهای گویندگی

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 140 ساعت
 • هزینه دوره: 2050000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/16
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1700000 تومان