فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

Showing all 4 results

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-17:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 770000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/29
  97/05/02
  97/05/21
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه

  یکشنبه - سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
  10:00-14:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 19:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 1955000 تومان