فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

Showing all 4 results

(رتوش عکس)Photo Retouching

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/03
  97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-13:00
  17:30-20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 770000 تومان

عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/08
  97/02/24
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
  16:00-20:00
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/17
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 1955000 تومان