فیلم و صدا و سینمای دیجیتال

Showing all 4 results

دوره روتوش عکس (Photo Retouch)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/19
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 770000 تومان

دوره عکاسی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 110 ساعت
 • هزینه دوره: 1900000 تومان

فن بیان و سخنرانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان

گریم متعادل سازی

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/07
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-14:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 1955000 تومان