مدیریت کافی شاپ

Showing all 7 results

دوره تخصصی آشپزی ملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30 - 16:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 2995000 تومان

دوره تخصصی باریستا

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/17
  97/07/26
  97/08/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
  شنبه - دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
  17:00 - 21:00
  16:30-20:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2280000 تومان

دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/28
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه الی دوشنبه هفته اینده
 • ساعات برگزاری دوره: 10:30-14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 2280000 تومان

دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 21:00
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 1920000 تومان

دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:30 - 17:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1760000 تومان

کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/29
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 18:00
 • طول دوره: 24 ساعت
 • هزینه دوره: 1850000 تومان