نمایش 12 نتیحه

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه ها
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،900،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 16:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه- سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،200،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/30
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،700،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دو شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،285،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه الی سه شنبه هفته بعد
 • ساعات برگزاری دوره : 11:00 - 15:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،285،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
 • طول دوره : 36 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،820،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،265،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/14
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه و سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 15:30
 • طول دوره : 12 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،600،000 تومان

مدیریت کافی شاپ

کاست کنترل

 • تاریخ شروع دوره : 98/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:30
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،150،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 8 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،700،000 تومان