فرهنگ و هنر

Showing 1–9 of 10 results

آموزش سوزن دوزی

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 540000 تومان

آموزش طراحی جواهرات – گروه ۱۹

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-10:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2504000 تومان

آناتومی

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/13
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00-9:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 627900 تومان

صنعت مد و فشن

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1680000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۱۹

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00-10:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

طراحی دوخت تخصصی مانتو

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 13:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1035000 تومان

طراحی لباس ۱(جنسیت سازی)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/14
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30-17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 627900 تومان

طراحی لباس ۲(ایرادهای اندامی-تدابیر خطی)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 627900 تومان

طراحی لباس و طراحی دوخت مقدماتی

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/28
  96/02/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00-9:00
  12:00 - 9:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2715000 تومان