فرهنگ و هنر

Showing 1–9 of 17 results

آموزش طراحی جواهرات – گروه ۱۹

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2178000 تومان

ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-12:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

ایلاستریتور

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 468000 تومان

رنگ در طراحی لباس

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-20
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 390000 تومان

سبک شناسی و استایلینگ

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 390000 تومان

سبک شناسی و استایلینگ

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-12
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 390000 تومان

صنعت مد و فشن

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-13
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 1400000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۱۹

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1003000 تومان

طراحی لباس ۱(جنسیت سازی)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/03
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 546000 تومان