فنی و مهندسی

Showing 19–20 of 20 results

نرم افزار InDesign

  • تاریخ شروع دوره: 96/10/28
  • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
  • طول دوره: 40 ساعت
  • هزینه دوره: 432000 تومان

نرم افزار Revit معماری

  • تاریخ شروع دوره: 96/11/03
  • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 20:30 - 17:30
  • طول دوره: 60 ساعت
  • هزینه دوره: 746000 تومان