فنی و مهندسی

Showing 19–22 of 22 results

مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/10
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 12:30
 • طول دوره: 55 ساعت
 • هزینه دوره: 900000 تومان

نرم افزار InDesign

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 490000 تومان

نرم افزار MATLAB

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 430000 تومان

نرم افزار Revit معماری

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/05
  97/02/27
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:30 - 8:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 855000 تومان