گوهر شناسی

Showing all 4 results

آموزش طراحی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2504000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۲۰

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/25
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 20:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 12:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/29
  رزرو شهریور
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  14:00 - 20:00
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان