گوهر شناسی

نمایش همه 4 نتیجه ها

آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۷

 • تاریخ شروع دوره: 95/09/24
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2178000 تومان

آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2178000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-20
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1188000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-20
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان