گوهر شناسی

Showing all 4 results

آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2504000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/20
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/02/16
  96/03/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-13:30
  14:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1366000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/24
  رزرو خرداد
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30 - 14:30
  14:00 - 20:00
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان