گوهر شناسی

Showing all 5 results

آموزش طراحی جواهرات-گروه۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 108 ساعت
 • هزینه دوره: 2178000 تومان

طراحی دستی جواهرات-گروه۱۸

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1003000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 95/01/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30-13:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1188000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1188000 تومان

گوهر های شفابخش

 • تاریخ شروع دوره: 95/01/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 8:30-14:30
 • طول دوره: 200 ساعت
 • هزینه دوره: 3980000 تومان