نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/24
  98/10/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 68 ساعت
 • هزینه دوره :
  418،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 63 ساعت
 • هزینه دوره :
  396،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/10/04
  98/09/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 131 ساعت
 • هزینه دوره :
  808،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/10/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:00
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  220،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/29
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 19:30
 • طول دوره : 15 ساعت
 • هزینه دوره :
  140،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30 - 20:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  408،000 تومان