فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 41 results

Administering Windows Server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18-21
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 726000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/15
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 632000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 766000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/01
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 864000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 653000 تومان

CCNA-CCNP Pack Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/14
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 150 ساعت
 • هزینه دوره: 2520000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 992000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/25
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان