فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 33 results

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/02
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 895000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/23
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/24
  رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:00 - 21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1091000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: رزرو آذر ماه
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 517000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/10
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 297000 تومان

Configuring Advance Windows Server 2012 R2 (II)

 • تاریخ شروع دوره: رزرو آذر ماه
  رزرو آذر ماه
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
  20:30 - 17:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان

Configuring Advanced Windows Server 2012(I)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/26
  96/08/22
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 687000 تومان