فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

در حال نمایش 1–9 از 37 نتیجه

(N10-006)+CompTIA Network

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/06
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

Advanced Web Design

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

Advances in Programming with Java

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18-21
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 651000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17-21
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 766000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/29
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 864000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14-19
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 653000 تومان

CCNA-CCNP Pack Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 150 ساعت
 • هزینه دوره: 2520000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 992000 تومان