فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 39 results

Administering windows server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 798000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/21
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 758000 تومان

Advances in Programming with Java

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/01
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 651000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/28
 • روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/22
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 880000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/09
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 950000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/08
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 718000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 95/03/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 517000 تومان