فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 32 results

Advanced Android Development

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/16
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1002000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/25
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1215000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 724000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/05
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1250000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1380000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1540000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 98/04/14
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 360000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 995000 تومان