فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 43 results

Administering windows server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 798000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/01
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 758000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/21
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

C++(core)

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/31
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 399000 تومان

CCNA Route and Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 17:00
 • طول دوره: 54 ساعت
 • هزینه دوره: 880000 تومان

CCNA Security

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 19:00
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 950000 تومان

CCNA Wireless

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 718000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 96/05/01
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1091000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: 96/04/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان