فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 31 results

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 1030000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/12
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00-21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 1090000 تومان

CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 97/10/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 325000 تومان

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/22
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

Ios 7 Programming Fundamentals

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 865000 تومان

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1100000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/09/30
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 750000 تومان