فناوری اطلاعات

دوره های دپارتمان فناوری اطلاعات

Showing 1–9 of 36 results

Administering windows server 2012 R2(70-411)

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/05
  96/06/17
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  14:00 - 19:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 798000 تومان

Advanced PHP & My SQL

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/05
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 758000 تومان

Android Pack(Java SE + Android studio)

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 895000 تومان

C# Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 630000 تومان

CCNA R & S(V3) 200-125

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/11
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 _ 21:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

CCNP Route

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/12
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1091000 تومان

CCNP Switch

 • تاریخ شروع دوره: رزرو آذر ماه
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

CompTIA A + (Hardware)

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:30 - 14:30
 • طول دوره: 51 ساعت
 • هزینه دوره: 517000 تومان

CompTIA Network+ (N10-006)

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/13
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 297000 تومان