فناوری اطلاعات

Showing 10–18 of 31 results

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/31
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 682000 تومان

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 1288000 تومان

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 69 ساعت
 • هزینه دوره: 1281000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3100000 تومان

Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 9:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 417000 تومان

PHP & MYSQL Web Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/21
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 1040000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان

Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/06
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 822000 تومان