فناوری اطلاعات

Showing 10–18 of 30 results

Java EE 8 programming

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1000000 تومان

Java SE 8 Programming

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 682000 تومان

LPIC-1

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 19:00 - 14:00
 • طول دوره: 68 ساعت
 • هزینه دوره: 1288000 تومان

LPIC-2

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 69 ساعت
 • هزینه دوره: 1281000 تومان

MCSA Pack2016

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/18
  96/11/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 230 ساعت
 • هزینه دوره: 3100000 تومان

Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 9:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 417000 تومان

programming in c++

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/03
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 20:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 612000 تومان

Programming with Python

 • تاریخ شروع دوره: 96/11/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 748000 تومان

SQL Server 2014 Administration

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 25 ساعت
 • هزینه دوره: 550000 تومان