فناوری اطلاعات

Showing 19–27 of 28 results

SQL Server 2014 Database Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 835000 تومان

SQL Server 2014 Reporting Services

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 18:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

Up and running with Zabbix, Cacti, Nagios

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30-19:30
 • طول دوره: 28 ساعت
 • هزینه دوره: 770000 تومان

Web client Development

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 395000 تومان

Web Design I (HTML5,CSS3 with Dreamweaver)

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/19
  97/01/24
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  9:00-14:00
 • طول دوره: 44 ساعت
 • هزینه دوره: 675000 تومان

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/14
  97/03/02
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 58 ساعت
 • هزینه دوره: 960000 تومان

Web Design Pack

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 172 ساعت
 • هزینه دوره: 2120000 تومان

WordPress & WooCommerce Essential Training

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 715000 تومان