فناوری اطلاعات

Showing 19–27 of 29 results

SQL Server 2014 Database Development

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/01
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 835000 تومان

SQL Server 2014 Reporting Services

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 21:00 - 18:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 530000 تومان

Web client Development

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 18:00 - 21:00
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 395000 تومان

Web Design I (HTML5,CSS3 with Dreamweaver)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 745000 تومان

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/26
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 44 ساعت
 • هزینه دوره: 960000 تومان

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/09
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 58 ساعت
 • هزینه دوره: 960000 تومان

Web Design Pack

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 172 ساعت
 • هزینه دوره: 2120000 تومان

آشنایی با قطعات کامپیوترهای شخصی و مونتاژ (Practical A+ & Server+)

 • تاریخ شروع دوره: 97/07/09-10
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 190000 تومان

پکیج امنیت (CEH+ PWK)

 • تاریخ شروع دوره: 97/08/04
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 66 ساعت
 • هزینه دوره: 2500000 تومان