فناوری اطلاعات

Showing 28–28 of 28 results

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

  • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
  • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  • طول دوره: 40 ساعت
  • هزینه دوره: 475000 تومان