فناوری اطلاعات

Showing 28–36 of 36 results

Web Design I (HTML5,CSS3 with Dreamweaver)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 70 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
 • طول دوره: 44 ساعت
 • هزینه دوره: 800000 تومان

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

 • تاریخ شروع دوره: 98/07/02
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 58 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان

Web Design Pack

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 172 ساعت
 • هزینه دوره: 2444000 تومان

WordPress & WooCommerce Essential Training

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/18
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 775000 تومان

آشنایی با قطعات کامپیوترهای شخصی و مونتاژ (Practical A+ & Server+)

 • تاریخ شروع دوره: 7و8 شهریور
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 10 ساعت
 • هزینه دوره: 220000 تومان

⁣بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت(SEO)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
 • طول دوره: 45 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان

دوره CEH (هکر قانونمند)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/14
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 19:30
 • طول دوره: 36 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:30
 • طول دوره: 40 ساعت
 • هزینه دوره: 600000 تومان