زبان های خارجی

Showing all 9 results

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/22
  97/02/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1595000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 825000 تومان

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/23
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/28
  96/12/18
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  10:00 - 15:00
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4650000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1584000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 96/12/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1430000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/29
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

Upper-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 96/12/26
  97/02/04
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1540000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/01/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان