زبان های خارجی

در حال نمایش 1–9 از 10 نتیجه

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/10
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1116000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/20
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:0
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 95/10/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1092000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1092000 تومان

conversation (C)

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/14
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1116000 تومان

IELTS package

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/08
 • روزهای برگزاری دوره: زوج
 • ساعات برگزاری دوره: 14-17
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4190000 تومان

IELTS package

 • تاریخ شروع دوره: 95/11/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4190000 تومان