زبان های خارجی

Showing all 8 results

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1810000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 935000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 15:00
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 5350000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 2030000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/05
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1625000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/11
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1300000 تومان

Upper-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/28
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1745000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 840000 تومان