زبان های خارجی

Showing all 7 results

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/02
  96/07/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00-13:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1236000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/22
  96/07/18
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00 - 13:00
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/22
  96/07/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  شنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1212000 تومان

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

IELTS package

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/28
  96/07/19
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4650000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 96/07/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1584000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/06/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان