زبان های خارجی

Showing all 8 results

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/09
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1116000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/14
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1032000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1092000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/08
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1092000 تومان

conversation (C)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه-جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1116000 تومان

IELTS package

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/19
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4190000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-15
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1498000 تومان