زبان های خارجی

Showing all 6 results

conversation ( C)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه - جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 15-18
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1236000 تومان

conversation (A)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/09
  96/03/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

conversation (B)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/10
  96/03/03
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه-چهارشنبه
  دوشنبه-چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
  10-13
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1212000 تومان

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/04
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 15:00 - 17:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

IELTS package

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/05
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-14
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4650000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/18
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1584000 تومان