نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/06/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 12:00
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،232،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/17
  98/06/07
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره : 126 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،122،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،950،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 168 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/06/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 210 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،094،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/07/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
 • طول دوره : 60 ساعت
 • هزینه دوره :
  990،000 تومان