زبان های خارجی

Showing all 8 results

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1122000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/19
  98/03/07
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:30 - 13:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1122000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/10
  98/03/28
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 15:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 6420000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/30
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه/ دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30 /14:30 - 17:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 2232000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/19
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/18
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1560000 تومان

Upper-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2094000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/03/23
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 17:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان