زبان های خارجی

Showing all 7 results

(Conversation (A

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/25
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1144000 تومان

(Conversation (B

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/12
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30-20:30
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1212000 تومان

(Conversation (C

 • تاریخ شروع دوره: 96/10/23
  96/09/21
  96/08/30
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
  10:00-13:00
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1236000 تومان

Free Discussion

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
 • طول دوره: 30 ساعت
 • هزینه دوره: 303000 تومان

IELTS Package

 • تاریخ شروع دوره: 96/09/26
  96/08/24
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00-14:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره: 240 ساعت
 • هزینه دوره: 4650000 تومان

IELTS Skills

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 102 ساعت
 • هزینه دوره: 1584000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 96/08/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 17:00
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 728000 تومان