زبان های خارجی

Showing all 6 results

Advanced Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/27
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 12:00
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2232000 تومان

Elementary Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/06
  98/05/17
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهار شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:30 - 20:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 126 ساعت
 • هزینه دوره: 1122000 تومان

Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/20
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 1950000 تومان

Pre-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/12
  98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه - چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره: 168 ساعت
 • هزینه دوره: 1560000 تومان

Upper-Intermediate Course of English

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/13
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه -چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:30 - 13:30
 • طول دوره: 210 ساعت
 • هزینه دوره: 2094000 تومان

مکاتبات بازرگانی

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 60 ساعت
 • هزینه دوره: 990000 تومان