مدیریت و کسب و کار

Showing all 6 results

بازاریابی اینترنتی(internet marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 575000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/26
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1605000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/19
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00- 12:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/29
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00 - 20:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 8625000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/05/29
  97/05/26
  97/06/15
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1400000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 97/06/15
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:30 - 18:30
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1225000 تومان