مدیریت و کسب و کار

Showing all 4 results

بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/29
  96/03/05
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
  9:00 - 13:00
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 480000 تومان

فروش حرفه ای (مدیریت فروش و بازاریابی)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 19:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 212000 تومان

مدیریت MBA

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/25
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 7500000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 96/03/17
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:00 - 20:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 310000 تومان