نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  900،000 تومان

مدیریت و کسب و کار

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره : 98/08/28
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30 - 17:30
 • طول دوره : 350 ساعت
 • هزینه دوره :
  20،182،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/24
  98/08/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  17:00 - 21:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/24
  98/08/22
  98/08/21
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
  14:30 - 20:30
  9:00 - 15:00
 • طول دوره : 105 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،980،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/23
  98/09/25
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  12،936،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/25
  98/09/04
  98/09/15
  98/08/23
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  دوشنبه
  جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
  16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
  9:00 - 14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،865،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/14
  98/08/25
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،692،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه - چهار شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 140 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،500،000 تومان