مدیریت و کسب و کار

نمایش همه 4 نتیجه ها

بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/13
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-14
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 418000 تومان

مدیریت MBA

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/20
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-16
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 6500000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/18
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان

مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

 • تاریخ شروع دوره: 95/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12-15
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 370000 تومان