مدیریت و کسب و کار

Showing 1–9 of 11 results

بازاریابی اینترنتی(internet marketing)

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 575000 تومان

دوره DBA

 • تاریخ شروع دوره: فروردین98
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 12:00 - 18:00
 • طول دوره: 350 ساعت
 • هزینه دوره: 17550000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/27
  97/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 17:00 - 21:00
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 2250000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 200000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 98000 تومان

فریلنسر دیجیتال مارکتینگ (FreeLancer)

 • تاریخ شروع دوره: 97/11/30
 • روزهای برگزاری دوره: سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 15:00
 • طول دوره: 105 ساعت
 • هزینه دوره: 2980000 تومان

کارگاه یک روزه گوگل ادوردز(AdWords)

 • تاریخ شروع دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره: هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 324000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/02
  97/12/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 19:00
  10:00 - 16:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 9625000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/12/13
  97/11/26
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1650000 تومان