مدیریت و کسب و کار

Showing all 6 results

بازاریابی اینترنتی

 • تاریخ شروع دوره: 97/04/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30-20:30
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 575000 تومان

دوره جامع بازرگانی بین الملل

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/27
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 1605000 تومان

دوره مجازی دیجیتال مارکتینگ

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/07
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 14:00- 16:00
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 98000 تومان

مدیریت MBA (دوره MBA یکساله)

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/28
  97/04/11
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 10:00 - 16:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 8625000 تومان

مدیریت بازاریابی دیجیتال

 • تاریخ شروع دوره: 97/02/31
  97/03/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 16:30 - 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1400000 تومان

مدیریت عملیات فروش حرفه ای

 • تاریخ شروع دوره: 97/03/24
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 52 ساعت
 • هزینه دوره: 1225000 تومان