مدیریت و کسب و کار

Showing all 4 results

بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 9-13
 • طول دوره: 20 ساعت
 • هزینه دوره: 418000 تومان

فروش حرفه ای (مدیریت فروش و بازاریابی)

 • تاریخ شروع دوره: 96/02/07
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-19
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 184800 تومان

مدیریت MBA

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/18
 • روزهای برگزاری دوره: جمعه
 • ساعات برگزاری دوره: 10-16
 • طول دوره: 326 ساعت
 • هزینه دوره: 6500000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

 • تاریخ شروع دوره: 96/01/23
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 16-20
 • طول دوره: 12 ساعت
 • هزینه دوره: 270000 تومان