گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

Showing all 8 results

پکیج جامع طلا و جواهر (مدلسازی و طراحی، گوهرشناسی، فروشندگی، برندینگ و بازاریابی اینترنتی)

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00-17:00
 • طول دوره: 282 ساعت
 • هزینه دوره: 7977000 تومان

پکیج جامع فروش حرفه ای طلا و جواهر ( برندینگ و بازاریابی اینترنتی)

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 82 ساعت
 • هزینه دوره: 3217000 تومان

تکنیکهای ساخت و تولید طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/17
 • روزهای برگزاری دوره: پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 100 ساعت
 • هزینه دوره: 2940000 تومان

طراحی دستی جواهرات

 • تاریخ شروع دوره: 98/07/03
 • روزهای برگزاری دوره: چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 42 ساعت
 • هزینه دوره: 1153000 تومان

فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/11
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 13:00
 • طول دوره: 32 ساعت
 • هزینه دوره: 1352000 تومان

گوهر شناسی کاربردی

 • تاریخ شروع دوره: 98/06/04
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 13:00 - 17:00
 • طول دوره: 80 ساعت
 • هزینه دوره: 1980000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

 • تاریخ شروع دوره: 98/05/28
 • روزهای برگزاری دوره: دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره: 9:00 - 14:00
 • طول دوره: 120 ساعت
 • هزینه دوره: 2780000 تومان

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX پیشرفته

 • تاریخ شروع دوره: رزرو
 • روزهای برگزاری دوره: رزرو
 • ساعات برگزاری دوره: رزرو
 • طول دوره: 50 ساعت
 • هزینه دوره: 1200000 تومان