نمایش یک نتیجه

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00 - 14:00
 • طول دوره : 64 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،560،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/27
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،780،000 تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

آموزش فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/25
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 32 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،352،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/04
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 80 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،980،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/08/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
 • طول دوره : 426 ساعت
 • هزینه دوره :
  12،212،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 98/09/04
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
 • طول دوره : 62 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،952،000 تومان

گوهر شناسی و طراحی طلا و جواهر

تکنیکهای آموزش ساخت طلا و جواهر

 • تاریخ شروع دوره : 98/09/25
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،940،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : رزرو
 • روزهای برگزاری دوره : رزرو
 • ساعات برگزاری دوره : رزرو
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،200،000 تومان