فنی و مهندسی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS & SAFE  (مقدماتی) به مدت ۹۰ ساعت در روزهای پنجشنبه ساعت  ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰