مقالات فرهنگ و هنر

طراحی لباس
طراحی لباس حضوری پررنگ از نقش و فرم در مراسم اقلیم دارد و از طریق نظامی بی نهایت پیچیده و عمیقاً تحکیم یافته، هدایت شد تا تمایزهای اجتماعی و تجربه های تازه در زمینه دوزندگی لباس ، عوامل اقتصادی و حضور نسبی اعتقادات مذهبی را برای انسان فراهم سازد.
بررسی و مطالعه مد و طراحی لباس در طی ده های اخیر امری فراگیر به شمار می¬رود. مد لباس بر تمامی بخش های جامعه تأثیر گذار شده است.
طراحی لباس در عصر صنعت خلاقیتی را از جانب انسان آن زمان همراه نداشت؛ اما اکنون با شکوفایی خلاقیت و استعداد ها ،بازنمایی طبقه اجتماعی، هویت بشر در جامعه خویش همچنین قومیت و جنسیت را در برگرفته و از طرفی ریشه ای فرهنگی را به خود اختصاص داده است.
طراحی لباس و مد به لحاظ اقتصادی مربوط به کشور اروپا و در حال حاضر کشور آوانگارد آمریکا می¬باشد. اما به راستی اکنون همه کشورهای دنیا به نوبه خود در صنعت مد حضوری فعال دارند.


طراحی مد ولباس

طراحی مد و لباس

مد واژه ای که برای طبقه اشراف و در انحصار کلان شهرها بوده.

تصنع و خود نمایی که نوع پوشش یک طبقه بالای جامعه را تشکیل میداد ،در واقع منبع اطلاعاتی محسوب شد که پوشش و رسوم مردمان یک اقلیم را نشان میدهد.

مد نشانگر مقام و جایگاه مردمان در دوران و زمان خاصی بوده و سبک، پوشش، الگو و در پی آن تزئینات و رنگ هایی که آن پوشش را کامل می کرد ، در مد هر زمان جاری بوده است.

مد در هر دهه ای دچار تغییرات ودستکاریی های جزئی وکلی می شده و از نظری با شروع انقلاب صنعتی شکل تجاری ودر بخشی با حضورانقلاب سیاسی، ظاهری صد در صد اجتماعی ومردمی به خود میگیرد؛ همچنین در منظری کاملا مصنوعی ودر زاویه ای دیگر کاملا جنبه تزئینی را به وجود خود اختصاص می دهد.

ولی در کشور های آوانگارد، کاملا اقتصادی و تبلیغاتی بوده که شرکت های سرمایه گذاری بسیاری را برای طراحی مد و لباس به خود جلب کرده است.