دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

860،000 تومان

معرفی دوره جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی

محتوای دوره :

مقدمه و تعریف

آشنایی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پیمان

تهیه و تنظیم لیست های متره و نحوه برآورد

تهیه و تنظیم صورت وضعیت از اسناد و مدارک و صورت جلسات

نحوه محاسبه تعدیل

تشریح فصول تکمیلی فهرست بها ، ابنیه و بررسی مقدمه و آیتم های آن و آشنایی با نحوه متره نمودن در قالب یک پروژه تکمیلی

 

تماس با مجتمع فنی تهران