سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

قیمت :

925،000 تومان

صاف

دوره های سوزن دوزی و نقش دوزی روی لباس

ساعت آموزشی:۴۸ ساعت

اهداف آموزشی:این دوره مورد نیاز افرادی هست که در تولید انواع لباس فعالیت دارند و می خواهند سطح کار خود را ارتقاء همچنین برای افرادی که می خواهند کار خود را گسترش دهند .

مهارت های اکتسابی پس از طی دور:

تسلط و یادگیری انواع دوخت سنتی

آموزش پیش نیاز دوخت های سنتی

آموزش سوزن دوزی بلوچستان

آموزش رشتی دوزی و ممغان دوزی

آموزش پته دوزی کرمان

آموزش سکمه دوزی اصفهان