دوره فشرده طراحی لباس مقدماتی

قیمت :

2،900،000 تومان

۱۹۲ ساعت آموزشی

این دوره که شامل سرفصل دوره طراحی لباس مقدماتی بصورت کامل می باشد در طی بازه زمانی  ۳ ماه و نیم بصورت فشرده برگزار می گردد و ویژه متقاضیان شهرستان و افرادی است که قصد مهاجرت دارند و میخواهند طی زمانی کوتاه آموزش دیده و مدرک اخذ کنند.

  • طراحی آناتومی ۴۲ ساعت
  • مبانی هنرهای تجسمی  ۳۰ساعت
  • طراحی کالکشن ۲۱ ساعت
  • جنسیت سازی در طراحی لباس۲۱ ساعت
  • مد و سبک شناسی در طراحی لباس ۲۱ ساعت
  • طراحی لباس ۱ – ۲۱ ساعت
  • طراحی مولاژ و حجم سازی – ۳۶ ساعت