طراحی لباس ۲ (استایلینگ)

قیمت :

1،080،000 تومان

صاف
  • طراحی لباس با بررسی ایرادهای اندامی و ترکیب خطوط روی اندام
  • طراحی لباس موضوعی با کاربرد محیط و مشاغل
  • بررسی تاثیر یقه  ها و آستین ها  و برش های مختلف  لباس بر اندام و صورت انسان
  • استایلینگ و تجربه یک پروژه عملی توسط هنرجو