طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

قیمت :

780،000 تومان

صاف

حجم سازی و مولاژ ۲:

ساعت آموزشی:۳۶ ساعت

اهداف آموزشی:

آشنایی هنر جویان طراحی لباس با دوخت و درک از طراحی لباس های قابل دوخت همچنین توانایی کامل اجرایی انواع مدل ها و دوخت آن ها با تکنیک مولاژ

بصورت پیشرفته آموزش مدلسازی حجمی روی مانکن

آموزش الگو سازی حجمی روی مانکن پیشرفته