مجموعه قوانین مالیاتی

1،118،000 تومان

آشنایی با انواع مالیات

مالیات بر درآمد شرکت ها و اظهارنامه مالیاتی

آشنایی با طبقه بندی مشاغل و تکالیف مالیاتی مشاغل

آشنایی با نحوه بایگانی اسناد و مدارک مرتبط با دفاتر و اظهارنامه  ها در بازرسی ها

آشنایی با تخلفها و جرائم مالیاتی و نحوه رسیدگی به آنها

آشنایی با قوانین وزارت کار و نحوه محاسبه ی مالیات حقوق در اکسل

مالیات بر ارزش افزوده ،ثبت خرید و فروش با قانون افزوده جرائم و تکالیف مالیاتی

معاملات فصلی و آشنایی با موارد اصلاحی قوانین جدید معاملات فصلی

نحوه مغایرت گیری معاملات فصلی و مالیات افزوده در اکسل

آشنایی با مباحث کاربردی مالیات براجاره شرکت ها جرائم و معافیت ها

آشنایی با مباحث کاربردی مالیات بر املاک شرکت ها و اشخاص و معافیت ها

آشنایی با نحوه مغایرت گیری حساب بانکی در اکسل جهت ارائه در بازرسی مالیاتی

نحوه بایگانی اسناد و مئارک حسابداری قابل ارائه در بازرسی های مالیاتی