خرید را ادامه دهید “Android Pack(Java SE + Android studio)” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Ios 7 Programming Fundamentals” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “SQL Server 2014 Reporting Services” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Web Design Pack” به سبد شما افزوده شد.

مدیریت ذهن ۱

۷۹۰،۰۰۰ تومان