نقاشی روی پارچه

قیمت :

970،000 تومان

 

ساعت آموزشی:۴۲ ساعت

اهداف آموزشی:

یادگیری انواع چاپ دستی و انجام تمام تکنیک های  چاپ بر روی پارچه های مختلف

 آموزش چاپ مهری باتیک نقاشی باتیک و گیره

آموزش چاپ لینو بصورت تک رنگ و چند رنگ

آموزش چاپ ترافارد

آموزش تکنیک نقاشی روی پارچه بصورت دست آزاد

آموزش چاپ منوپرینت

آموزش تکنیک شیبوری