خرید را ادامه دهید “C# Programming” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Web client Development” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “SQL Server 2014 Administration” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Java SE 8 Programming” به سبد شما افزوده شد.

C# Programming

۶۳۰،۰۰۰ تومان