لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد
برترین نمایندگی از سال 1390 تاکنون

به برتریـــــن نمایندگــــی کشــــور خوش آمدیـــد

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آموزش مدیریت کسب و کار

دوره های درحال شروع

(تقویم آموزشی)

طول دوره

6

تاریخ شروع دوره

1403/04/08

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 15:00

طول دوره

6

تاریخ شروع دوره

1403/04/07

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:00 الی 20:00

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 14:00

طول دوره

35

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 14:00

طول دوره

16

تاریخ شروع دوره

1403/03/22

روز های برگزاری دوره

یکشنبه و سشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 13:00

طول دوره

56

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

42

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

1403/03/11

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

17 الی 20

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/07

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 20:30

طول دوره

15

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

13 الی 17

طول دوره

50

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/03/27

روز های برگزاری دوره

یکشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14 الی 17

طول دوره

31

تاریخ شروع دوره

1403/03/21
1403/03/20

روز های برگزاری دوره

دوشنبه
یکشنبه

ساعت های برگزاری دوره

11 الی 14
17:30 الی 20:30

طول دوره

35

تاریخ شروع دوره

1403/03/24

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30 الی 19:30

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/03/17

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30 الی 20:30

طول دوره

36

تاریخ شروع دوره

1403/03/10

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 14:30

طول دوره

106

تاریخ شروع دوره

1403/03/18

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30الی 19:30

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

1403/03/20

روز های برگزاری دوره

یکشنبه- سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

15:30 الی 19:30

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

144

تاریخ شروع دوره

1403/05/07

روز های برگزاری دوره

یکشنبه_سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:00 الی 20:00

طول دوره

120

تاریخ شروع دوره

1403/03/05
1403/03/09

روز های برگزاری دوره

شنبه
چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

11:00 الی 14:00
17:30 الی 20:30

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/27

روز های برگزاری دوره

یکشنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 15:30

طول دوره

300

تاریخ شروع دوره

1403/03/10
1403/04/28

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه
پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

8:30 الی 14:30
14:30 الی 20:30

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/26

روز های برگزاری دوره

شنبه _چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17 الی 20

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/20
1403/03/20

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

18:30الی21
9الی13

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/03/13
1403/03/21
1403/04/28

روز های برگزاری دوره

یکشنبه و سه شنبه
دوشنبه و چهارشنبه
پنج شنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:00 الی 15:00
15:00 الی 20:00
10:00 الی 15:00

طول دوره

21

تاریخ شروع دوره

1403/03/11

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

10:00 الی 17:00

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/02/29
1403/03/02
1403/03/21

روز های برگزاری دوره

شنبه_چهارشنبه
چهارشنبه
جمعه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 20:30
09:00 الی 14:00
09:00 الی 14:00

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17الی21

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

1403/04/23

روز های برگزاری دوره

شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 20:30

طول دوره

60

تاریخ شروع دوره

1403/05/16

روز های برگزاری دوره

سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

15:00 الی 19:00

طول دوره

192

تاریخ شروع دوره

1403/03/05
1403/03/17
1403/03/20

روز های برگزاری دوره

شنبه
پنجشنبه
یکشنبه_سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

<br<12 الی 17
9 الی 15
17 الی 20

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/04/20
1403/04/21
1403/04/22

روز های برگزاری دوره

چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 17:00
09:00 الی 17:00
09:00 الی 17:00

طول دوره

50

تاریخ شروع دوره

1403/04/07
1403/03/13

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه
یکشنبه

ساعت های برگزاری دوره

9 الی 14
17 الی 21

طول دوره

30

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

18

تاریخ شروع دوره

1403/03/22

روز های برگزاری دوره

سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 20:30

طول دوره

10

تاریخ شروع دوره

1403/04/17

روز های برگزاری دوره

یکشنبه و دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 15:30

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

1403/03/19

روز های برگزاری دوره

شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی20:30

طول دوره

32

تاریخ شروع دوره

1403/03/19

روز های برگزاری دوره

شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30 الی 21:00

طول دوره

10

تاریخ شروع دوره

هماهنگی با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

هماهنگی با دپارتمان

طول دوره

20

تاریخ شروع دوره

1403/03/11

روز های برگزاری دوره

جمعه

ساعت های برگزاری دوره

10:30 الی 14:30

طول دوره

50

تاریخ شروع دوره

1403/03/20
1403/03/20

روز های برگزاری دوره

یکشنبه-سه شنبه
یکشنبه-سه شنبه

ساعت های برگزاری دوره

18:30الی21
9الی13

طول دوره

84

تاریخ شروع دوره

تماس با دپارتمان

روز های برگزاری دوره

تماس با دپارتمان

ساعت های برگزاری دوره

تماس با دپارتمان

طول دوره

24

تاریخ شروع دوره

1403/03/10

روز های برگزاری دوره

پنجشنبه

ساعت های برگزاری دوره

14:30 الی 18:30

طول دوره

78

تاریخ شروع دوره

1403/03/29

روز های برگزاری دوره

شنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:30الی 20:30

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/03/21

روز های برگزاری دوره

دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

17:00 الی21:00

طول دوره

40

تاریخ شروع دوره

1403/03/23

روز های برگزاری دوره

چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

15:30 الی 19:30

طول دوره

120

تاریخ شروع دوره

1403/03/03

روز های برگزاری دوره

چهارشنبه

ساعت های برگزاری دوره

9 الی 15

طول دوره

100

تاریخ شروع دوره

1403/04/22
1403/04/11

روز های برگزاری دوره

جمعه
دوشنبه

ساعت های برگزاری دوره

09:00 الی 14:00
17:00 الی 21:00

نیاز به مشاوره دارید؟

همکاران ما آماده پاسخگویی به شما می باشند

دوره های آموزشی قابل ثبت نام

دسته بندی مقالات

آخرین مقالات

مقالات روز