نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/10
  1400/07/12
  1400/07/27
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  دوشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9الی14
  17:30الی20:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،866،000 تومان