نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/20
  1400/05/18
  1400/05/24
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  دوشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی174:30
  17:30الی20:30
  17:30الی20:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،866،000 تومان