بورس و سرمایه گذاری

ثبت نام دوره تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک توسط آقای دکتر دهدشتی نژاد روزهای  پنج شنبه از ساعت  ۱۰الی ۱۳(ظرفیت محدود)

رضا شریفی ۷-شهریور-۱۳۹۵