بی تا بهرامی

بی تا بهرامی ،  متولد ١٣۶١ ، کارشناس ارشد انیمیشن  دانشگاه هنر ودکتری پژوهش هنر است . از سال ١٣٨۵ تا کنون در مجتمع فنی تهران بعنوان مدرس و مدیر گروه دپارتمان هنر و معماری مشغول فعالیت است . طرح پژوهشی مد و لباس و هنر معاصر و رسانه های نوین حاصل یک دهه فعالیت  پژوهشی یکساله اوست. هم اکنون مدیر دپارتمان اموزش عالی هنر مجتمع فنی تهران و دبیر اولین نشست تخصصی ” هنر معاصر و رسانه های نوین” است .