جدول تخفیف های مصوب نمایندگی میرداماد

ردیف موضوع تخفیف درصد تخفیف
توضیحات و حداکثر تخفیف
۱ دوشیفت اول کلاسها (غیر از پنجشنبه و جمعه ) ۲۰ سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع و اختیاری
۲ کارکنان موسسه، دوره های مرتبط(با تایید مدیر مربوطه) ۶۰ بدون سقف غیر قابل تجمیع
۳ کارکنان موسسه، دوره های  غیر مرتبط(با تایید مدیر مربوطه) ۴۰ بدون سقف غیر قابل تجمیع
۴ خانواده درجه ۱ کارکنان موسسه(پدر، مادر، همسر، فرزند) ۳۰ بدون سقف غیر قابل تجمیع
۵ خانواده درجه ۲ کارکنان موسسه(خواهر و برادرد) ۲۰ بدون سقف غیر قابل تجمیع
۶ اساتید مجموعه با حداقل یکسال سابقه همکاری یا ۲۰۰ ساعت تدریس ۲۵  سقف بیست میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
۷ مدال آوران المپیادهای علمی بین المللی، کشوری، استانی و جشنواره خوارزمی ۱۰ سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
۸ پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه ۱ ۱۰ سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
۹  خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده(ارائه کارت) ۱۵ سقف هشت میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
۱۰  ورزشکاران مدال آور بین المللی، کشوری، استانی ۱۰ سقف شش میلیون ریال-غیر قابل تجمیع
۱۱  تخفیف دانشجویی (ارائه کارت معتبر)
۱۰ سقف پنج میلیون ریال-غیر قابل تجمیع