جدول تخفیف های مصوب نمایندگی میرداماد

ردیف موضوع تخفیف حداکثر درصد مجتمع و شعب توضیحات
۱ خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان ۲۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۲ بازنشستگان کشوری، لشگری و خانواده درجه ۱ ۱۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۳ فرهنگیان و هیات علمی و خانواده درجه ۱ ۱۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۴ پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه ۱ ۱۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۵ دانشجویان ۱۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۶ مدال آوران المپیادهای علمی بین المللی، کشوری، استانی و جشنواره خوارزمی ۱۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۷  ورزشکاران مدال آور بین المللی، کشوری، استانی ۵ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۸  خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده ۱۰ سقف ۶۰۰۰۰۰ ریال
۹ کارکنان موسسه ۳۰ سقف دو میلیون ریال
۱۰ خانواده درجه ۱ کارکنان موسسه ۲۰ سقف دو میلیون ریال
۱۱  اساتید موسسه ۲۰  سقف ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ پرداخت نقدی شهریه ۵ سقف دو میلیون ریال