لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

تفاوت رهبری با مدیریت سازمان

رهبر

تفاوت رهبری با مدیریت سازمان: رهبری در سازمان به دنبال ایجاد انگیزه برای کارکنان و تمرکز روی مباحث کلان می باشد و هدف آن مدیریت و راهبری توسط رغبت قلبی و عاطفی هستند. یک رهبر هیچ گاه دستور نمی دهد، معمولاً با ایجاد انگیزه اهداف خود را دنبال می کند. یک رهبر داری کاریزمای خاصی است که وجود آن در همه جای سازمان احساس می شود. کارکنان رهبران را دوست دارند و از آنها فرمان برداری بیشتری خواهند داشت.

مدیر

تفاوت رهبری با مدیریت سازمان: یک مدیر فقط و فقط به منافع سازمان اهمیت می دهد و نگاه ابرازی به منابع مالی و انسانی سازمان دارد. مدیران دستور می دهند، مسئولیت پذیرند و با تمام قوا، سازمان را در راستای اهداف کلان پیش می برند. مدیران معمولاً ترسناک هستند و کارکنان از آنان خوف دارند. کارمندان بنا به وظایف تعریف شده خود برای مدیران کار می کنند نه کمتر نه بیشتر.

تفاوت رهبری با مدیریت سازمان
تفاوت رهبری با مدیریت سازمان

سوال: کدام یک از موارد فوق برای سازمان بهتر است و نقش مهمی در رسیدن به اهداف شرکت داد؟

خلاصه و مفید می توان گفت مدیران و رهبران مکمل هستند و حضور هر دوی آنها برای یک شرکت الزمیست تا آن بنگاه اقتصادی بتواند به سوی اهداف خود گام بردارد.

نمی توان گفت که کدامیک از موارد فوق برای سازمان و مقرارات یک سازمان باید برنامه داشته باشد. در یک سازمان باید انگیزه ی رشد و نمو وجود داشته باشد و از همه مهتر یک سازمان باید داری برنامه و عملکرد مثبت باشد که بخشی از آن قلبی و احساسی و بخش دیگر آن داری چارچوب و قوانین است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۲۲۲۲۲۸۱۶